قوانین و بخش نامه ها

 

واحد نظارت بر مواد غذایی،آشامیدنی،بهداشتی و آرایشی شهرستان خمین
 
اهم وظایف وفعالیتها
۱.بازدید فنی بهداشتی از کارخانجات وکارگاههای مواد غذایی وبهداشتی وآرایشی شهرستان
۲.نمونه برداری وکنترل کیفیت محصولات تولیدی کارخانجات تحت پوشش ومطابقت با فرمولاسیون ساخت.
۳. اعلام ضوابط تأسیس وبهره برداری کارخانجات مواد غذایی به متقاضیان.
۴.کارشناسی محل استقرار کارخانجات وکارگاههای تولید مواد غذایی وبهداشتی.
۵. آموزش مسئولین فنی کارخانجات مواد غذایی وبهداشتی.
۶.ارائه آمار عملکرد اداره نظارت بر موادغذایی وبهداشتی به مراکز ذیربط
۷. معرفی تولیدکنندگان متخلف به مراجع قضایی.
۸.پیگیری ورسیدگی به شکایات واصله از دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور.
۹. شرکت در دوره های آموزشی تخصصی.
 
این شهرستان هم اکنون دارای ۲۱ واحد تولیدی مواد غذایی دارای پروانه بهداشتی و ۳۸ مرکز عرضه لوازم بهداشتی آرایشی می باشد.
این واحد توسط یک نفر نیروی کارشناس کنترل مواد غذایی اداره می شود.
 
تعداد کل بازدید از صنایع تولیدات مواد خوراکی،آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی در شهرستان طی سالهای۸۸-۸۶ (منبع: واحد نظارت بر مواد خوراکی،آشامیدنی،آرایشی)
 
شاخص
سال
۸۶
۸۷
۸۸
تعداد کل بازدید
۱۰۰
۸۸
۱۵۵
 
فراوانی نمونه برداری از مواد غذایی شهرستان طی سالهای ۸۸-۸۶ و نمودار آن(منبع: واحد نظارت بر مواد خوراکی،آشامیدنی،آرایشی)
  
شاخص
سال
۸۶
۸۷
۸۸
تعداد نمونه برداری
۱۰
۲۱
۱۵
                     
فراوانی معرفی به مراجع قضایی در شهرستان طی سالهای ۸۸-۸۶ و نمودار آن(منبع: واحد نظارت بر مواد خوراکی،آشامیدنی،آرایشی)
 
شاخص
سال
۸۶
۸۷
۸۸
معرفی متخلفین به مراجع قضایی
۳
۸
۶
 
وضعیت واحدهای تحت نظارت بر مواد خوراکی،آرایشی و بهداشتی در سال۸۸ شهرستان (منبع: واحد نظارت بر مواد خوراکی،آشامیدنی،آرایشی)
نوع واحد
 
فراوانی
تعداد واحدهای موجود در سطح شهرستان
۲۱
تعداد واحدهای فعال
۱۵
تعداد مراکز عرضه لوازم بهداشتی،آرایشی تحت نظارت
۳۴
 
وضعیت واحدهای فعال در سطح شهرستان در سال ۸۸ شهرستان (منبع: واحد نظارت بر                                                مواد خوراکی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی)
                                          
نوع واحد فعال
 
فراوانی
رشته بری
۷
حلواسازی
۱
بسته بندی زعفران
۱
تولید و بسته بندی عسل دارای مجوز بهداشت
۲
شیر پاستوریزه
۳
بستنی
۱
جمع
۱۵
 
مقایسه واحدهای دارای مجوز بهداشتی در سطح شهرستان طی سالهای ۸۸-۸۷ و نمودار آن(منبع: واحد نظارت بر مواد خوراکی،آشامیدنی،آرایشی)
 
شاخص
سال
 
۸۷
۸۸
فراوانی واحدهای دارای مجوز
۳
۱۵