واحد نظارت بر فرآورده های طبیعی , سنتی و مکمل

 

مهندس فاطمه صالحی

مسئول واحد نظارت بر فرآورده های طبیعی , سنتی و مکمل

رشته تحصیلی : کارشناس تغذیه

شماره تماس :  46232953