واحد نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی

 

مهندس امیرحسین یاوریان

مسئول واحد نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی

رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی

شماره تماس : 46232955