مدیر غذا و دارو

 

دکتر محمد تقی عظیمی

مدیر غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی خمین

رشته تحصیلی : دکتری حرفه ای داروسازی

شماره تماس : 46232954