اداره نظارت بر مواد غذایی , آشامیدنی , آرایشی و بهداشتی

 

مهندس بهمن صالحی

رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی , آشامیدنی , آرایشی و بهداشتی

رشته تحصیلی : کارشناس تغذیه

شماره تماس : 46232953