اداره نظارت بر امور دارو و مواد تحت کنترل

 

دکتر زهرا سلطان مرادی

رئیس اداره نظارت بر امور دارو و مواد تحت کنترل

رشته تحصیلی : دکتری حرفه ای داروسازی

شماره تماس : 46232953