مدیریت نظارت بر مواد غذایی

قوانین و بخش نامه ها

دستورالعمل در خصوص مصرف پارابن ها در محصولات آرایشی و بهداشتی، اسانس در مایعات پاک کننده 
اسیدی و قلیایی و پلمب درب محصولات آرایشی و بهداشتی 


دستورالعمل اجرایی نحوه صدور گواهی بهداشت محموله ای و گواهی بهداشت مدت دار جهت صادرکنندگان فراورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی

دستورالعمل اجرایی نحوه بررسی طعم دهنده های غذایی

دستور العمل و راهنمای درج نشانگر رنگی تغذیه ای( چراغ راهنمای تغذیه ای) و نرم افزار محاسبه و رسم نشانگر رنگی تغذیه ای.

ضابطه و دستورالعمل احداث انبار مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی

قوانین و بخشنامه ها


دستورالعمل برچسب گذاری مواد غذایی و آشامیدنی

بخشنامه بسته بندی محصولات شوینده با خطرات بالابشماره 11748/675 مورخ 20/8/92

بخشنامه شماره 262436/655 مورخ 27/7/92 در خصوص اعتبار گواهی های حلال محصولات غذایی و آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی و دارویی

 

بخشنامه شماره 10383/675/د مورخ 30/7/92 در خصوص ترخیص مواد اولیه وارداتی

دستورالعمل استفاده از ظرفیت خالی کارخانجات تولیدی مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی

فرم تعهدنامه محضری مدیر عامل و مسئول فنی جهت اخذ پروانه ساخت استفاده از ظرفیت خالی کارخانجات

دستورالعمل صدور پروانه بهداشتی جهت صادرات مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی
( آخرین بازنگری مورخ 6/11/93)

دستورالعمل در خصوص کره گیاهی( مارگارین) و مینارین قنادی شیرین شده

دستورالعمل اجرایی نحوه ارزیابی و ممیزی واحدهای تولیدی