شماره های تماس

مدیر غذا و دارو و دبیرخانه                                     46232954-086

اداره دارو , اداره غذا و واحد فرآورده ها                    46232953-086

واحد تجهیزات پزشکی                                          46232955-086