همایش معاونین غذا و دارو و رؤسای آرایشی بهداشتی

همایش معاونین غذا و دارو و رؤسای آرایشی بهداشتی

همایش معاونین غذا و دارو و رؤسای آرایشی بهداشتی

همایش معاونین غذا و دارو و رؤسای واحد آرایشی بهداشتی سراسر کشور با هدف یکسان سازی سیاست ها و برنامه های سازمان غذا و دارو و معاونت های غذا و دارو سراسر کشور در روز پنجم اسفند ماه در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.

آدرس کوتاه :