هفته پیشگیری از مسمومیت ها

هفته پیشگیری از مسمومیت ها

هفته پیشگیری از مسمومیت ها

با توجه به آمار کشوری مسمومیت ها و اهمیت مدیریت این امر هفته اول آبان ماه هفته پیشگیری از مسمومیت ها نامیده می شود

یکم آبان: روز پیشگیری از مسمومیتهای دارویی

دوم آبان: روز پیشگیری از مسمومیتها در اطفال

سوم آبان: روز پیشگیری از مسمومیت ناشی از گاز ها و مونوکسید کربن

چهارم آبان: روز پیشگیری از مسمومیت با مواد غذایی و گیاهان سمی

پنجم آبان: روز پیشگیری از بروز مسمومیت با سموم دفع آفات ومواد شیمیایی و شوینده خانگی

ششم آبان: روز پیشگیری از مسمومیت ناشی از گزیدگیها

هفتم آبان: روز پیشگیری از مسمومیت ناشی از سو مصرف مواد مخدر و محرک

« با افزایش آگاهی مانع مسمومیت دارویی شویم » شعار این هفته در سال جاری می باشد.

 

 

آدرس کوتاه :