نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کنفرانس علمی یک روزه

کنفرانس علمی یک روزه

کنفرانس علمی یک روزه

کنفرانس علمی یک روزه با عنوان فارماکوویژیلانس، اشتباهات دارویی و عورض ناخواسته دارویی در تاریخ 13 شهریور ماه به همت مدیریت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی خمین با گروه هدف پزشکان عمومی، داروسازان و پرستاران برگزار خواهد شد.