نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ممنوعیت تبلیغات خدمات و کالاهای آسیب رسان به سلامت

ممنوعیت تبلیغات خدمات و کالاهای آسیب رسان به سلامت

ممنوعیت تبلیغات خدمات و کالاهای آسیب رسان به سلامت

قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور

ماده 7- بند ج: هرگونه تبلیغات خدمات و کالاهای آسیب رسان به سلامت موضوع ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) بر اساس تشخیص و اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران از سوی همه رسانه ها ممنوع است.