نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جمع آوری لوزارتان اکتوورکو

جمع آوری لوزارتان اکتوورکو

جمع آوری لوزارتان اکتوورکو

طی ریکال بین المللی هفته گذشته مبنی بر میزان بیش از مقدار مجاز ناخالصی در ماده اولیه لوزارتان تولیدی شرکت اکتوورکو، فراخوان جمع آوری داروی شرکت مذکور در صورت مشاهده در داروخانه های سراسر کشور صادر شد.

لوزارتان تولیدی کشور در 8 کارخانه داخلی از مواد اولیه وارداتی صورت می گیرد و تنها داروی شرکت اکتوور از منبع هندی ریکال شده است. سهم کارخانه مذکور از بازار داخلی این دارو تنها بک درصد بوده است که در حال حاضر لوزارتان  مشمول ریکال برای واحد 25 سری ساخت های 2819001 ، 2819002 ، 2819003 ، 2819004 و برای واحد 50 سری ساخت های 2919003 و 2919004 می باشند.

داروی تولید شده دیگر شرکت ها کاملا سالم بوده و بیماران نباید داروی مصرفی خود را بدون نظر پزشک قطع نموده و یا تغییر دهند.