برنامه بازآموزی بهورزان در خرداد ماه

برنامه بازآموزی بهورزان در خرداد ماه - 8 خرداد

برنامه بازآموزی بهورزان در خرداد ماه
 
ردیف
مراکز بهداشتی درمانی
زمان
واحد: تغذیه
مجریان:
موضوع:
۱
خرمدشت
۸/۳/۱۳۹۱
پزشک- کاردان- آقای صالحی
ویتامینها وسلامتی
۲
محمدیه
۸/۳/۱۳۹۱
پزشک- کاردان- آقای صالحی
۳
فرنق
۸/۳/۱۳۹۱
پزشک- کاردان- خانم محمدی
۴
دهنو
۸/۳/۱۳۹۱
پزشک- کاردان- خانم محمدی
۵
گلدشت
۹/۳/۱۳۹۱
پزشک- کاردان- آقای صالحی
۶
خوگان
۹/۳/۱۳۹۱
پزشک- کاردان- آقای صالحی
۷
رباطمراد
۹/۳/۱۳۹۱
پزشک- کاردان- خانم محمدی
۸
چهارچشمه
۱۰/۳/۱۳۹۱
پزشک- کاردان- آقای صالحی
۹
خلیل اباد
۱۰/۳/۱۳۹۱
پزشک- کاردان- خانم محمدی
۱۰
ورچه و شماره ۱ شهری
۱۰/۳/۱۳۹۱
پزشک- کاردان- آقای عروجی
۱۱
شماره ۳ شهری
۱۰/۳/۱۳۹۱
پزشک- کاردان- آقای عروجی
 
آدرس کوتاه :