مدیریت نظارت بر مواد غذایی

  قوانین و بخش نامه ها

  دستورالعمل در خصوص مصرف پارابن ها در محصولات آرایشی و بهداشتی، اسانس در مایعات پاک کننده 
  اسیدی و قلیایی و پلمب درب محصولات آرایشی و بهداشتی 


  دستورالعمل اجرایی نحوه صدور گواهی بهداشت محموله ای و گواهی بهداشت مدت دار جهت صادرکنندگان فراورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی

  دستورالعمل اجرایی نحوه بررسی طعم دهنده های غذایی

  دستور العمل و راهنمای درج نشانگر رنگی تغذیه ای( چراغ راهنمای تغذیه ای) و نرم افزار محاسبه و رسم نشانگر رنگی تغذیه ای.

  ضابطه و دستورالعمل احداث انبار مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی

  قوانین و بخشنامه ها


  دستورالعمل برچسب گذاری مواد غذایی و آشامیدنی

  بخشنامه بسته بندی محصولات شوینده با خطرات بالابشماره 11748/675 مورخ 20/8/92

  بخشنامه شماره 262436/655 مورخ 27/7/92 در خصوص اعتبار گواهی های حلال محصولات غذایی و آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی و دارویی

   

  بخشنامه شماره 10383/675/د مورخ 30/7/92 در خصوص ترخیص مواد اولیه وارداتی

  دستورالعمل استفاده از ظرفیت خالی کارخانجات تولیدی مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی

  فرم تعهدنامه محضری مدیر عامل و مسئول فنی جهت اخذ پروانه ساخت استفاده از ظرفیت خالی کارخانجات

  دستورالعمل صدور پروانه بهداشتی جهت صادرات مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی
  ( آخرین بازنگری مورخ 6/11/93)

  دستورالعمل در خصوص کره گیاهی( مارگارین) و مینارین قنادی شیرین شده

  دستورالعمل اجرایی نحوه ارزیابی و ممیزی واحدهای تولیدی